Hotărârea nr. 188/2015

Modificarea H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 188

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu numărul 29.217/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 71/2003, republicată, prin care s-a aprobat înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 2, alin. 1, art. 37, alin. 2, lit. a, art. 41, alin. 1 şi 2, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind  asistenţa socială; art. 11, alin. 2, lit. a, art. 12, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 4, art. 17 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare; art. 113, art. 118, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. 1, art. 31, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 20, alin. 1 şi 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 37/2015 privind reorganizarea Centrului pentru persoane fără adăpost Braşov din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 38/2015, privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, republicată, care va avea următorul conţinut:

„Începând cu data prezentei hotărâri, doamna Mariana Topoliceanu încadrată în funcţia de director general al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov va deţine calitatea de ordonator terţiar de credite. ”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 17 martie 2003, republicată, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71 din data de  17 martie 2003

Republicată conform H.C.L. nr. 111/2003; H.C.L. nr. 36/2015 şi conform

H.C.L. nr. 188 din data de 20 aprilie 2015

 

 

 

 

 

Privind: înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;

Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 13.693 din 11 februarie 2003, prin care s-a propus organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;

Având în vedere art. 2, alin. 1, art. 37, alin. 2, lit. a, art. 41, alin. 1 şi 2, art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; art. 11, alin. 2, lit. a, art. 12, alin. 1 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, art. 4, art. 17 din Legea  nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; art. 11, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; art. 113, art. 118, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin. 1, art. 31, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov ca serviciu public de asistenţă socială cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov se stabileşte în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23, judeţul Brasov.

 

Art. 3. Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, se aprobă sau se modifică, după caz, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Direcţia de Servicii Sociale Braşov, administrează imobilele cu destinaţie de asistenţă socială, proprietatea publică a Municipiului Braşov aflate în/sau ce vor fi date în administrare de Consiliul Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 5. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Servicii Sociale Brasov se asigură integral din bugetul local al Municipiului Braşov în condiţiile legii.

 

Art. 6. Începând cu data prezentei hotărâri, doamna Mariana Topoliceanu încadrată în funcţia de director general al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov va deţine calitatea de ordonator terţiar de credite.

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.