Hotărârea nr. 185/2015

Derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile denumit “DATA = DEZVOLTARE ACTIVĂ PRIN TRANZIŢIA ACTIVĂ”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  185

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile denumit “DATA = DEZVOLTARE ACTIVĂ PRIN TRANZIŢIA ACTIVĂ”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate le Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 28.095/2015, prin care s-a propus aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanţat din fonduri nerambursabile denumit “DATA = DEZVOLTARE ACTIVĂ PRIN TRANZIŢIA ACTIVĂ”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov;

Având în vedere prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale; art. 6, alin. 1 din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov, a proiectului “DATA = DEZVOLTARE ACTIVĂ PRIN TRANZIŢIA ACTIVĂ”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov, în valoare de 1.622.950 lei, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, cu începere la 31.03.2015 dar nu mai târziu de 31.12.2015.

 

Art. 2. Se aprobă repartizarea şi utilizarea din bugetul local al Municipiului Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu contribuţia eligibilă de 2 % a beneficiarului Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov, în sumă de 32.459 lei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.