Hotărârea nr. 184/2015

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 184

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget-CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 28.981/2015, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2015;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2015 în sumă de 191.751.560 lei plan şi 190.905.420 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 234.966.800 lei plan şi 101.329.498 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 143.663.550 lei plan şi 173.160.064 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 147.176.720 lei plan şi 91.289.378 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 48.088.010 lei plan şi 17.742.356 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 87.790.080 lei plan şi 10.040.120 plăţi.

Contul de execuţie al bugetului local pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.03.2015 în sumă de 25.075.080 lei plan şi 25.914.452 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 27.572.400 lei plan şi 19.740.566 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 22.040.000 lei plan şi 25.573.412 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 24.285.400 lei plan şi 19.665.670 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.035.080 lei plan şi 341.040 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 3.287.000 plan şi 74.896 lei plăţi.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.03.2015 în sumă de 23.000 lei plan şi 0 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 23.000. lei plan şi 0 lei plăţi - pe partea de cheltuieli,

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 23.000 lei plan şi 0 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 23.000 lei plan şi 0 lei plăţi.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.