Hotărârea nr. 180/2015

Modificarea H.C.L. nr. 501/2014 privind actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente).

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  180

din data de  31  martie 2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 501/2014 privind actualizarea şi completarea   inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov, cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat  public local, cu terenurile aferente);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 24.373/2015, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 501/2014;

Având în vedere anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, anexa 2 la H.G. nr. 972/2002 cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 501/2014;

Văzând situaţia de Carte Funciară actuală;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 501 din 26 septembrie 2014, art. 2, care va avea următorul conţinut:

              „Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare completării anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 71 noi poziţii, respectiv cu poziţiile de la nr. 7910 - la nr. 7980, cu bunurile identificate în anexa 2 la prezenta hotărâre”.

 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 501 din 26 septembrie 2014, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 501 din 26 septembrie 2014, astfel modificată, va fi republicată

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  501 din data de  26 septembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 180 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al  Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 79.275/2014, prin care se propune actualizarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Braşov cuprins în anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată (artere şi sisteme de iluminat public local, cu terenurile aferente);

Având în vedere anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 680/2011, H.C.L. nr. 129/2013, H.G. nr. 150/2013;

Văzând adresa nr. 78257/2014 a Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor;

Ţinând cont de prevederile art. 21, alin. (2) şi pct. 12, al alin. I din anexa la Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea bunurilor din anexa 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele precum şi zonele de protecţie a acestora şi sistemele de iluminat public local cu terenurile aferente), corespunzătoare actualizării poziţiilor nr. 242, 370, 424, 455, 604 şi de la nr. 7383 la nr. 7766 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

              Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare completării anexei nr. 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 71 noi poziţii, respectiv cu poziţiile de la nr. 7910 - la nr. 7980, cu bunurile identificate în anexa 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.