Hotărârea nr. 18/2015

Contestaţia formulată de S.C. Stero Holding S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 251/2014, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 494/2013 privind studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  18

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: contestaţia formulată de S.C. Stero Holding S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 251/2014, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 494/2013 privind studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 2.208/2015, prin care s-a propus respingerea contestaţiei formulată de S.C. Stero Holding S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 251/2014, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 494/2013, privind studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b, art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. Stero Holding S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 251/2014, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 494/2013, privind studiul de oportunitate aferent documentaţiei „P.U.Z. - Construire sediu firmă şi hotel, Şirul Gh. Dima nr. 1 Braşov”.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.