Hotărârea nr. 179/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 4, deţinut de Cristache Cătălin Dumitru şi Bălănoiu Elena Claudia căsătorită Cristache.

 

HOTĂRÂREA Nr. 179

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 4, deţinut de Cristache Cătălin Dumitru şi Bălănoiu Elena Claudia căsătorită Cristache;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 23.978/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,  str. Poarta Schei nr. 35, ap. 4, deţinut de Cristache Cătălin Dumitru şi Bălănoiu Elena Claudia căsătorită Cristache;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 520/40 din 08.10.2013, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 4,  înscris în C.F. nr. 153 Braşov, nr. top. 5097/1/4, 5098/4, deţinut de Cristache Cătălin Dumitru şi Bălănoiu Elena Claudia căsătorită Cristache.