Hotărârea nr. 177/2015

Declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov , str. Mălăieşti.

 

HOTĂRÂREA Nr.  177

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică  privind imobilul situat în Braşov , str. Mălăieşti;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 22.030/2015, prin care se propune declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov , str. Mălăieşti;

Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, precum şi prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului identificat în C.F. nr. 123582 Braşov, sub nr. top. 4800/2/2/1 - 4802/2/2/i/d, str. Mălăieşti.

 

               Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică topografică de identificare a imobilului teren ce face obiectul art. 1, întocmită de ing. Iamandii Valentin, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Valoarea de despăgubiri pentru terenul care face obiectul art. 1 este stabilită conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Suma reprezentând contravaloarea despăgubirilor pentru imobilul expropriat se va vira de către expropriator din bugetul propriu într-un cont deschis pe numele expropriatorului la Dispoziţia coproprietarilor imobilelor conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.