Hotărârea nr. 176/2015

Acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy Romania S.A. asupra terenurilor situate în Braşov, zona str. Carierei - str. Cucului şi intersecţie str. Plugarilor - str. Albinelor, în vederea amplasării unor staţii de protecţie catodică.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 176

din data de  31  martie  2015

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy Romania  S.A. asupra terenurilor situate în Braşov, zona str. Carierei - str. Cucului şi  intersecţie  str. Plugarilor - str. Albinelor, în vederea amplasării unor staţii de  protecţie catodică;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 21.116/2015, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy Romania S.A. asupra terenurilor situate în Braşov, zona str. Carierei - str. Cucului şi intersecţie str. Plugarilor - str. Albinelor, în vederea amplasării unor staţii de protecţie catodică;

Având în vedere prevederile art. 693, 695 şi 697 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 395/2008, privind stabilirea preţurilor terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 1 m.p., parte din terenul aferent străzii Carierei, precum şi a terenului în suprafaţă de 1 m.p. parte din terenul aferent străzii Plugarilor, destinate amplasării unor staţii de protecţie catodică.

 

Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie către S.C. GDF Suez Energy Romania S.A. pe o perioadă de 15 ani asupra terenului în suprafaţă de 1 m.p. situat în str. Carierei în zona intersecţiei cu str. Cucului aferent Staţiei de Protecţie Catodică.

 

Art. 3. Se aprobă acordarea unui drept de superficie către S.C. GDF Suez Energy Romania S.A. pe o perioadă de 15 ani asupra terenului în suprafaţă de 1 m.p. situat în str. Plugarilor în zona intersecţiei cu str. Albinelor aferent Staţiei de Protecţie Catodică.

 

Art. 4. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 107 Euro/m.p. revenind o redevenţă anuală de 4,28 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 5. Preţul terenului menţionat la art. 3 este de 73 Euro/m.p. revenind o redevenţă anuală de 2,92 Euro/m.p. ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.