Hotărârea nr. 175/2015

Modificarea H.C.L. nr. 455/2012 republicată, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie.

 

HOTĂRÂREA Nr.  175

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 455/2012 republicată, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 23.749/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 455/2012, republicată, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 26/09.02.2015 s-a constatat încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului Atomei Adrian, ca urmare a demisiei din această funcţie, iar prin Hotărârea Consiliului Local Braşov nr. 27/09.02.2015 domnul consilier local Bucur Ciprian Ionuţ a fost ales în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5  şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, republicată, în sensul înlocuirii domnului Atomei Adrian cu domnul viceprimar Bucur Ciprian Ionuţ, în calitate de membru al Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie.

 

Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, republicată, cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

           "Art. 2. Comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie stabileşte criteriile de repartizare a locuinţelor şi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov”.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, astfel modificată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 455 din data de  1 octombrie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 376 din data de 11 iulie 2014 şi conform

H.C.L. nr. 175 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 1 octombrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.147/2012, prin care se propune constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere solicitările populaţiei privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.G. nr. 1275/2000, privind normele de aplicare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se constituie Comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie în următoarea componenţă:

1. Viceprimar Alexandrina - Adina Durbacă             - Preşedinte

2. Viceprimar Bucur Ciprian Ionuţ                            - Membru

3. Directorul instituţiei care administrează

    fondul locativ sau spaţiile cu altă destinaţie                - Membru

 

Art. 2. Comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie stabileşte criteriile de repartizare a locuinţelor şi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din data de 11 aprilie 2005.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.