Hotărârea nr. 173/2015

Aprobarea eşalonării sumelor datorate de către beneficiarii prevederilor H.C.L. nr. 731/2011, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  173

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea eşalonării sumelor datorate de către beneficiarii prevederilor H.C.L. nr. 731/2011, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31  martie  2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 21.176/2015, privind aprobarea eşalonării sumelor datorate de către beneficiarii prevederilor H.C.L. nr. 731/2011, republicată;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, Decizia nr. 44/2013 a Camerei de Conturi Braşov, Sentinţa nr. 1707/CA/16.06.2014 rămasă definitivă prin Decizia nr. 2776/R din 12.12.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă eşalonarea la plata a restului neîncasat din vânzarea cabinetelor medicale situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 43.

 

Art. 2. Plata se va face în 8 rate lunare egale, până la data de 1 decembrie 2015.

În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

 

Art. 3. În cazul în care beneficiarii refuză achitarea diferenţei de preţ integral sau în rate conform art. 2, Primăria Municipiului Braşov prin serviciul de specialitate se va adresa instanţei de judecată în vederea anulării contractului de vânzare cumpărare şi solicitarea de penalităţi de întârziere calculate de la data primirii notificării, respectiv notarea litigiului în cartea funciară până la soluţionarea definitivă a acestuia.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.