Hotărârea nr. 172/2015

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a unor imobile situate în Braşov, str. Fundăturii.

 

HOTĂRÂREA Nr.  172

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a unor imobile situate în Braşov, str. Fundăturii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 22.042/2015, prin care s-a propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a unor imobile situate în Braşov, str. Fundăturii;

Văzând prevederile Legii nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şiseşti“ - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov;

Văzând H.C.L. nr. 520/2014 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului aferent blocurilor de locuinţe situate în Braşov, str. Fundăturii nr. 2;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul ANCPI nr. 700/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a imobilelor identificate după cum urmează:

- C.F. nr. 109166 Braşov, nr. cad. 109166 - teren în suprafaţă de 569 m.p.

- C.F. nr. 109171 Braşov, nr. cad. 109171 - teren în suprafaţă de 550 m.p.

- C.F. nr. 109172 Braşov, nr. cad. 109172 - teren  în suprafaţă de 852 m.p.

- C.F. nr. 109201 Braşov, nr. cad. 109201 - teren în suprafaţă de 313 m.p.

- C.F. nr. 109174 Braşov, nr. cad. 109174 - teren în suprafaţă de 529 m.p.

- C.F. nr. 109530 Braşov, nr. cad. 109530 - teren în suprafaţă de 380 m.p.

- C.F. nr. 109176 Braşov, nr. cad. 109176 - teren în suprafaţă de 381 m.p.

- C.F. nr. 109179 Braşov, nr. cad. 109179 - teren în suprafaţă de 217 m.p.

- C.F. nr. 109631 Braşov, nr. cad. 109631 - teren în suprafaţă de 217 m.p.

în vederea intabulării blocurilor de locuinţe construite pe acest teren înainte de 1989 şi a apartamentelor proprietate a cetăţenilor din cadrul acestor blocuri.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.