Hotărârea nr. 17/2015

Modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 17

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 2.463/2015, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, valabile pe anul 2015;

În baza Legii nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, modificată şi completată prin Legea nr. 272/2009 şi Legea nr. 90/2014, ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, ale Legii nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, O.U.G. nr. 83 din 18.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, completată şi actualizată;

Având în vedere H.C.L. nr. 459/2002 de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, republicată şi H.C.L. nr. 51/2013 prin care s-a aprobat  Organigrama şi a Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi            art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, în sensul completării acesteia cu compartimentul audit intern.

 

 

Art. 2. Se aprobã modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, după cum urmează:

(1) postul de secretar debutant (M) (poz. 2 din statul de funcţii), va fi transformat în post de secretar (M), în cadrul compartimentului director;

(2) se înfiinţează un post nou, de auditor intern (S) în cadrul compartimentului audit intern, aflat sub autoritatea directorului;

(3) postul de inspector de specialitate 1-A (poz. 6 din statul de funcţii), va fi transformat în post de inspector de specialitate II, în cadrul compartimentului financiar - contabil;

(4) postul de asistent medical principal (PL) (poz. 16 din statul de funcţii) va fi transformat în post de asistent medical (PL) la Creşa nr. 1;

(5) postul de asistent medical principal (PL) - şef de creşă (poz. 110 din statul de funcţii) va fi transformat în post de inspector de specialitate 1-A (S) - şef de creşă la Creşa nr. 4;

(6) postul de asistent medical principal (PL) (poz. 111 din statul de funcţii) va fi transformat în post de asistent medical (PL) la Creşa nr. 4;

(7) postul de asistent medical principal (PL) (poz. 215 din statul de funcţii) va fi transformat în post de asistent medical (PL) la Creşa nr. 8.

 

 

Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov rămân neschimbate.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28 februarie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 51 din data de  28 februarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 318/2013; H.C.L. nr. 326/2013; H.C.L. nr. 10/2014; H.C.L. nr. 331/2014 şi conform H.C.L. nr. 17 din 15 ianuarie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 13.666/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe valabile pe anul 2013;

Având la bază Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

Având în vedere H.C.L. nr. 289/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi H.C.L. nr. 10/2012, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe pe anul 2012;

Ţinând cont de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariului personalului din sectorul bugetar în anul 2013; Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.