Hotărârea nr. 164/2015

Dezlipirea imobilului teren situat în Braşov, str. Jepilor f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 164

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului teren situat în Braşov, str. Jepilor f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 24.505/2015, privind dezlipirea imobilului teren. Situat în Braşov,  str. Jepilor f.n.,

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare. coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Jepilor f.n, identificat în C.F. nr. 129557 Braşov, sub nr. top. 6762/2/40x1, în suprafaţă de 26866 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere cu propunere de dezlipire întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Braşov, a terenului cu nr. top. nou 6762/2/40x1/2, în suprafaţă de 1855 m.p.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.