Hotărârea nr. 16/2015

Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov în litigiul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ce face obiectul dosarelor nr. 22389/197/2014 şi nr. 22393/197/2014 aflate pe rolul Judecătoriei Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  16

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de  reprezentare a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov în litigiul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ce face obiectul dosarelor nr. 22389/197/2014 şi nr. 22393/197/2014 aflate pe rolul Judecătoriei Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 1.742/2015, prin care se propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov în litigiul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ce face obiectul dosarelor nr. 22393/197/2014 şi  nr. 22389/197/2014 aflate pe rolul Judecătoriei Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. 1, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completarea a unor acte normative;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 21, alin. 3, art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov pentru litigiul cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, litigiu ce face obiectul Dosarelor Civile nr. 22389/197/2014 şi nr. 22393/197/2014, aflate pe rolul Judecătoriei Braşov.

 

 

Art. 2. Încheierea contractelor de asistenţă juridică şi de reprezentare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.