Hotărârea nr. 154/2015

Achiziţionarea terenului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  154

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: achiziţionarea terenului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 23.717/2015, privind achiziţionarea terenului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Palici Ioan şi Procesul - verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere H.C.L. nr. 545 din 24.10.2014 precum şi H.C.J. nr. 441/2014; Legea           nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; precum şi prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind ,,protejarea monumentelor istorice”, completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 574 din 04.09.2014 a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea terenului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A, identificat în C.F. nr. 100813 Braşov, nr. cad. 100813, în suprafaţă de 135 m.p.

 

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 în suprafaţă de 135 m.p. este de 30 Euro/m.p., respectiv 4050 Euro.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.