Hotărârea nr. 152/2015

Modificarea H.C.L. nr. 241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov, a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  152

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului  social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov, a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 23.035/2015, privind modificarea H.C.L. nr. 241/2005 având ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov, a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

Având în vedere Recursul Administrativ al d-lui Ene Vasile înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 102.939/2014; H.C.L. nr. 241/2005; adresa nr. 8784/2015 a S.C. RIAL  S.R.L. Braşov; extras C.F. nr. 103638 (C.F. vechi 23198 Braşov), C.F. nr. 104681 (C.F. vechi 23198 Braşov);

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei 2, din Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005, având ca obiect diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, în sensul revocării poziţiei 54 privind imobilul situat în Braşov, str. Albăstrelelor nr. 35, proprietar d-nul Ene Vasile.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 25 aprilie 2005, modificată conform art. 1, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  241  din data de  25 aprilie 2005

Republicată conform H.C.L. nr. 152 din data de 31 martie 2015

 

 

 

Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit

  în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă

  destinaţie;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25 aprilie 2005;

Analizând Expunerea de motive a S.C. RIAL S.R.L. nr. 27.712/2005 şi Raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/2002, Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale şi a H.G. nr. 577/2002, art. 120 şi art. 121;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate  nr. 1, 5  şi  6 ale Consiliului  Local  Braşov;

În temeiul art. 38, lit.  f   şi   g  din  Legea  Administraţiei  Publice  Locale   nr.   215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:

- 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;

- 3.234.847.477 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.

 

Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:

- 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).

 

Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.

 

Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.

 

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.