Hotărârea nr. 151/2015

Darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei.

 

HOTĂRÂREA Nr.  151

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 24.118/2015, privind darea în folosinţă gratuită către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei;

Văzând adresa nr. 40/2015 a Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, a spaţiului situat în Braşov, Poarta Ecaterinei.

 

 

Art. 2. Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov, Covasna, Harghita, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.