Hotărârea nr. 15/2015

Abrogarea H.C.L. nr. 129 din 07.03.2011 prin care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov de către Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 15

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

 

Privind: abrogarea H.C.L. nr. 129 din 07.03.2011 prin care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov de către Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport si Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 1.746/2015, prin care s-a propus abrogarea H.C.L. nr. 129 din 7.03.2011 prin care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov  de către Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov;

             Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, H.C.L. nr. 112/2007 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 7 martie 2011 prin care s-a aprobat reducerea tarifului de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov de către Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov, se abrogă.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.