Hotărârea nr. 149/2015

Stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  149

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31  martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 17.467/2015, privind stabilirea redevenţei pentru cabinetele medicale concesionate potrivit H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art. 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 (actualizată), privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Văzând pct. 4 din contractele de concesionare a cabinetelor medicale şi documentaţiile de evaluare a cabinetelor medicale actualizate, întocmite de expert Palici Ioan;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul minim al redevenţei aferentă contractelor de concesiune, conform anexelor 1 şi 2.

 

 

Art. 2. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractelor de concesiune prevăzute în anexa 2.

 

 

Art. 3. Comisia de negociere a redevenţei va fi numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Braşov.

 

 

Art. 4. Plata redevenţei valorice se va face de către concesionari, în lei, la cursul leu/Euro comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.