Hotărârea nr. 148/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, deţinut de S.C. CONSIGNAŢIA M&M; S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 148

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, deţinut de S.C. CONSIGNAŢIA M&M S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 19.430/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, deţinut de S.C. CONSIGNAŢIA M&M S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 105/12 din 04.03.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, înscris în C.F. nr. 130147-C1-U1 Braşov, nr. top. 5257/I, deţinut de S.C. CONSIGNAŢIA M&M S.R.L.