Hotărârea nr. 147/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, deţinut de GROZA EMIL şi GROZA ANA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 147

din data de  31  martie  2015

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, deţinut de GROZA EMIL şi GROZA ANA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 18.807/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, deţinut de GROZA EMIL şi GROZA ANA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 6245 din 11.12.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 38437 Braşov, nr. top. 5097/1/10/2/2, 5098/10/2/2, nr. cad. 1719/10/2/2, reprezentând pod, şarpantă şi învelitoare şi cota de 4 % din părţile de uz comun generale şi cota de 1/8 din părţile de uz comun speciale (ale apartamentului nr. 9), deţinut de GROZA EMIL şi GROZA ANA.