Hotărârea nr. 146/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN.

HOTĂRÂREA Nr. 146

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 18.437/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,              str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 8/2/14.01.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, înscris în C.F. nr. 535 Braşov, nr. top. 5642/1/6/2, nr. cad. 11297-C1-U4, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN.