Hotărârea nr. 145/2015

Revocarea H.C.L. nr. 509/2013 republicată privind “aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile din Municipiul Braşov” şi H.C.L. nr. 619/2013 privind “aprobarea caietului de sarcini în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 7".

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  145

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 509/2013 republicată privind “aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile din Municipiul Braşov” şi H.C.L. nr. 619/2013 privind “aprobarea caietului de sarcini în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 7”

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 17.238/2015, privind revocarea H.C.L. nr. 509/2013, republicată, privind “aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile din Municipiul Braşov” şi H.C.L. nr. 619/2013, privind “aprobarea caietului de sarcini în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor  nr. 7”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic: Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 509 din 31 octombrie 2013, republicată, privind “aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor imobile din Municipiul Braşov” şi Hotărârea Consiliului Local nr. 619 din 16 decembrie 2013, privind “aprobarea caietului de sarcini în vederea închirierii, prin licitaţie publică, a imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 7”