Hotărârea nr. 144/2015

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti.

 

HOTĂRÂREA Nr.  144

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 18.334/2015, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti;

Având în vedere adresa nr. 140/17.02.2015 a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti; art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; H.C.L. nr. 299/2009; H.C.L. nr. 163/2011; H.C.L. nr. 122/2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea dării în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 2 ani, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti a spaţiului compus din şase camere situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D.

 

 

Art. 2. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, din prezenta hotărâre, către Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.