Hotărârea nr. 140/2015

Acceptarea donaţiei nr. 532/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  140

din data de  31  martie  2015

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 532/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 19.919/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Maurer Imobiliare S.R.L., autentificată sub nr. 532 din 26.02.2015, de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.     nr. 137694 Braşov, nr. cad. 137694, conform ofertei de donaţie nr. 532 din 26.02.2015 a           S.C. Maurer Imobiliare S.R.L., autentificată de Societatea Profesională Notarială Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.