Hotărârea nr. 14/2015

Completarea H.C.L. nr. 199/2013, republicată, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  14

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 199/2013, republicată, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 1.744/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 199/2013, republicată, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 35, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 şi art. 12, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont şi de prevederile H.C.L. nr. 112/2007 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată, H.C.L. nr. 436/2010 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov”, republicată, H.C.L. nr. 200/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013, republicată, cu un nou articol, după articolul 3 care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă ca Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov să beneficieze pentru activitatea sportivă, de acces gratuit pe bazele sportive aparţinând Municipiului Braşov şi aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 31 mai 2013 pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, astfel completată va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Sport şi Tineret Braşov şi Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  199  din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 337/2014 şi conform H.C.L. nr. 14 din 15 ianuarie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 37.536/2013, prin care s-a propus aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 3/2003, pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Ţinând cont şi de prevederile H.C.L. nr. 112/2007, privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată; H.C.L. nr. 175/2007, privind aprobarea trecerii Bazinului de Înot, Sala Sporurilor şi Stadionului Metrom în folosinţa gratuită a Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; H.C.L. nr. 565/2009, privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov, a bazei sportive situate în Braşov, str. Zizinului nr. 119; H.C.L. nr. 192/2010, privind darea în administrare către Direcţia Sport şi Tineret Braşov, a Patinoarului Olimpic Braşov, situat în Braşov, str. Turnului nr. 4;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Pentru prestările de servicii altele decât cele sportive, preţul acestora va fi stabilit astfel:

             a) Evenimente socio-culturale şi de divertisment (concerte, spectacole de dans, teatru) pentru care spectatorii achită biletul de intrare, tariful de utilizare a bazei sportive este de 500 lei/oră la Sala Sporturilor D. P. Colibaşi Braşov şi 700 lei/oră la Patinoarul Olimpic Braşov.

b) pentru celelalte tipuri de evenimente, altele decât cele menţionate la lit. a, tariful de utilizare a bazelor sportive este de 350 lei/oră.

 

 

Art. 3. (1) Pentru închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât cea sportivă, tariful minim de închiriere este de :

a) pentru suprafeţe de 1 - 5 m.p.              - 70 lei/m.p./lună.

b) pentru suprafeţe mai mari de 5 m.p.     - 17 lei/m.p./lună.

              (2) Închirierea spaţiilor se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare.

  

 

 

             Art. 4. Se aprobă ca Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov să beneficieze pentru activitatea sportivă, de acces gratuit pe bazele sportive aparţinând Municipiului Braşov şi aflate în administrarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 842 din 17 decembrie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aparţinând Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, se revocă.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Sport şi Tineret Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.