Hotărârea nr. 139/2015

Acceptarea donaţiei nr. 215/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 139

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 215/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 19.9272015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Happy Eyes S.R.L., autentificată sub               nr. 215 din 13.02.2015, de Biroul Individual Notarial Grămadă Antoniu Gheorghe.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.            nr. 115924 Braşov, nr. top. 9410/1/1/14, conform ofertei de donaţie nr. 215 din 13.02.2015 a S.C. Happy Eyes S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Grămadă Antoniu Gheorghe.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.