Hotărârea nr. 137/2015

Completarea H.C.L. nr. 142 din 25.02.2008 prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 137

din data de  31  martie 2015

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 142 din 25.02.2008 prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 19.811/2015, prin care s-a propus aprobarea completării H.C.L. nr. 142 din 25.02.2008, prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 63 din 29.08.2002 actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Luând în considerare şi prevederile H.C.L. nr. 876/2008, H.C.L. nr. 877/2008, H.C.L.            nr. 878/2008, H.C.L. nr. 879/2008, H.C.L. nr. 880/2008, H.C.L. nr. 881/2008, H.C.L. nr. 440/2009, H.C.L. nr. 441/2009, H.C.L. nr. 801/2009, H.C.L. nr. 8/2010, H.C.L. nr. 9/2010, H.C.L. nr. 61/2010, H.C.L. nr. 147/2010, H.C.L. nr. 294/2010, H.C.L. nr. 295/2010, H.C.L. nr. 487/2010, H.C.L.             nr. 711/2010, H.C.L. nr. 712/2010, H.C.L. nr. 713/2010, H.C.L. nr. 108/2011, H.C.L. nr. 109/2011, H.C.L. nr. 320/2011, H.C.L. nr. 411/2011, H.C.L. nr. 412/2011, H.C.L. nr. 156/2012, H.C.L.            nr. 157/2012, H.C.L. nr. 356/2012, H.C.L. nr. 357/2012, H.C.L. nr. 3582012, H.C.L. nr. 436/2012, H.C.L. nr. 462/2012, H.C.L. nr. 463/2012, H.C.L. nr. 464/2012, H.C.L. nr. 465/2012, H.C.L.                nr. 155/2013, H.C.L. nr. 156/2013, H.C.L. nr. 347/2013, H.C.L. nr. 348/2013, H.C.L. nr. 69/2014, H.C.L. nr. 70/2014 şi H.C.L. nr. 589/2014, prin care s-au acordat denumiri stradale la noi artere de circulaţie din municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142 din 25 februarie 2008, prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov, în sensul adăugării următoarelor străzi înfiinţate prin noi hotărâri ale consiliului local al Municipiului Braşov, astfel :

 

Nr. crt.

Denumire arteră

Actul  prin care s-a aprobat denumirea

1

Strada  Pomiculturii

H.C.L.  nr. 876/29.11.2008

2

Strada  Movilei

H.C.L.  nr. 877/29.11.2008

3

Strada  Luminişului

H.C.L.  nr. 878/29.11.2008

4

Strada  Lemnarilor

H.C.L.  nr. 879/29.11.2008

5

Strada  Lujerului

H.C.L.  nr. 880/29.11.2008

6

Strada  Cascadei

H.C.L.  nr.  881/29.11.2008

7

Strada  Defileului

H.C.L.  nr.  881/29.11.2008

8

Strada  Christian  Pomarius

H.C.L.  nr.  440/29.06.2009

9

Strada  Ştefan  Emilian

H.C.L.  nr.  440/29.06.2009

10

Strada  Institutului

H.C.L.  nr.  441/29.06.2009

11

Strada  Râului

H.C.L.  nr.  801/30.11.2009

12

Strada  Popasului

H.C.L.  nr.  8/25.01.2010

13

Strada  Ion C. Brătianu

H.C.L.  nr.  9/25.01.2010

14

Strada  Nicolae Labiş

H.C.L.  nr.  9/25.01.2010

15

Strada  Ionel Teodoreanu

H.C.L.  nr.  9/25.01.2010

16

Strada  Eugen  Jebeleanu

H.C.L.  nr.  9/25.01.2010

  // 

 

 

-  02  -

 

Nr. crt.

Denumire arteră

Actul  prin care s-a aprobat denumirea

17

Strada  George  Bacovia

H.C.L.  nr.  9/25.012010

18

Strada  Liviu  Rebreanu

H.C.L.  nr.  9/25.01.2010

19

Strada  Fluieraşului

H.C.L.  nr.  61/22.02.2010

20

Strada  Lebedei

H.C.L.  nr.  147/29.03.2010

21

Strada  Pescăruşului

H.C.L.  nr.  147/29.03.2010

22

Strada  Egretei

H.C.L.  nr.  147/29.03.2010

23

Strada  Pelicanului

H.C.L.  nr.  147/29.03.2010

24

Strada  Graurului

H.C.L.  nr.  147/29.03.2010

25

Strada  Coştila

H.C.L.  nr.  294/31.05.2010

26

Strada  Valea  Timişului

H.C.L.  nr.  295/31.05.2010

27

Strada  Buciumului

H.C.L.  nr.  487/13.08.2010

28

Strada  Iosif  Şilimon

H.C.L.  nr.  711/26.11.2010

29

Strada  Apicultorilor

H.C.L.  nr.  712/26.11.2010

30

Strada  Camil  Petrescu

H.C.L.  nr.  713/26.11.2010

31

Strada  Zaharia  Stancu

H.C.L.  nr.  713/26.11.2010

32

Strada  Tudor  Arghezi

H.C.L.  nr.  713/26.11.2010

33

Strada  Henri Coandă

H.C.L.  nr.  108/07.03.2011

34

Strada  Nicolae Orghidan

H.C.L.  nr.  109/07.03.2011

35

Strada  Iazului

H.C.L.  nr.  320/31.05.2011

36

Strada  Cozia

H.C.L.  nr.  411/29.07.2011

37

Strada  Pârâul  Rece

H.C.L.  nr.  412/29.07.2011

38

Strada  Buştenilor

H.C.L.  nr.  156/30.03.2012

39

Strada  Tismana

H.C.L.  nr.  157/30.03.2012

40

Strada  Cedrilor

H.C.L.  nr.  356/24.08.2012

41

Strada  Dr.  Ioan  Hozan

H.C.L.  nr.  357/24.08.2012

42

Strada  Ardealului

H.C.L.  nr.  358/24.08.2012

43

Aleea   Carelor

H.C.L.  nr.  436/01.10.2012

44

Strada  Mălinului

H.C.L.  nr.   462/15.10.2012

45

Aleea  Adrian  Păunescu

H.C.L.  nr.   463/15.10.2012

46

Aleea  Cioplea

H.C.L.  nr.   464/15.10.2012

47

Strada  Cătinei

H.C.L.  nr.   465/15.10.2012

48

Strada  Căliman

H.C.L.  nr.   155/17.04.2013

49

Strada  Durău

H.C.L.  nr.   156/17.04.2013

50

Aleea  Domniţei

H.C.L.  nr.   347/30.08.2013

51

Aleea  Crăiţelor

H.C.L.  nr.   348/30.08.2013

52

Strada Montana

H.C.L. nr. 69/28.02.2014

53

Strada George Călinescu

H.C.L. nr. 70/28.02.2014

54

Aleea  Cornişei

H.C.L  nr. 589/27.11.2014

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 25 februarie 2008 prin care s-a aprobat Nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov, astfel completată, se va republică, dându-se străzilor poziţia corespunzătoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 142  din data de  25  februarie  2008

Republicată conform H.C.L. nr. 137 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobare nomenclator stradal al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2008;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 12.415 din 20 februarie 2008, prin care  s-a propus aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului Braşov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 5, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă nomenclatorul stradal al Municipiului Braşov - conform listei din Anexa 1.

 

Art. 2. Se aprobă corectarea denumirii unor străzi din Municipiul Braşov - conform listei din Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă lista cu arterele de circulaţie care nu se regăsesc în nomenclatorul stradal actual al Municipiului Braşov - care se vor desfiinţa - conform  Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2007, începând cu data prezentei.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.