Hotărârea nr. 134/2015

Documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire, în Braşov, str. Merilor nr. 1 BIS 4”, iniţiatori Perţache Eugen - Lucian şi Perţache Roxana - Elena.

 

HOTĂRÂREA Nr.  134

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire, în Braşov, str. Merilor nr. 1 BIS 4”, iniţiatori Perţache Eugen - Lucian şi Perţache Roxana - Elena;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 22.232/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire, în Braşov, str. Merilor nr. 1 BIS 4”, iniţiatori Perţache Eugen - Lucian şi Perţache Roxana - Elena;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire, în Braşov, str. Merilor nr. 1 BIS 4”, beneficiari Perţache Eugen - Lucian şi Perţache Roxana - Elena, întocmită de către S.C. Cityplan S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.