Hotărârea nr. 133/2015

Documentaţia “P.U.D. - Construire Sală de sport polivalentă, anexe, sală de conferinţe, împrejmuire, str. Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, având ca beneficiar/iniţiator pe S.C. Grup Oligopol S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 133

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire Sală de sport polivalentă, anexe, sală de conferinţe, împrejmuire, str. Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, având ca beneficiar/iniţiator pe S.C. Grup Oligopol S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 18.033/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire Sală de sport polivalentă, anexe, sală de conferinţe, împrejmuire, str. Poiana Doamnei f.n. din Poiana Braşov”, având ca beneficiar/iniţiator pe S.C. Grup Oligopol S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire Sală de sport polivalentă, anexe, sală de conferinţe, împrejmuire, str. Poiana Doamnei f.n., Poiana Braşov”, având ca beneficiar/iniţiator pe S.C. Grup Oligopol S.R.L. Braşov şi întocmită de către S.C. Top - Form S.R.L. Braşov, arh. Atzberger M., pe terenul înscris în C.F. nr. 101884 Braşov, cu nr. top. 14223/2/1/5.

 

 

Art. 2. Drumul/aleea asfaltată (drumul existent) din zona NV a amplasamentului, va avea caracter public.

 

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.