Hotărârea nr. 130/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Extindere cu sală de conferinţe, windfang, recepţie, lift, a imobilului situat în Braşov, str. Lunii nr. 3”, deţinut de S.C. ACTIVA CONSTRUCŢII S.A. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 130

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Extindere cu sală de conferinţe, windfang, recepţie, lift, a imobilului situat în Braşov, str. Lunii nr. 3”, deţinut de S.C. ACTIVA CONSTRUCŢII S.A. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 13.458/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Extindere cu sală de conferinţe, windfang, recepţie, lift, a imobilului situat în Braşov, str. Lunii nr. 3”;

             Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub  nr. 10.087/8677/2015 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U.  nr. 2625/2014.

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin.4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.D. - Extindere cu sală de conferinţe, windfang, recepţie, lift, a imobilului situat în Braşov, str. Lunii nr. 3”, identificat prin C.F. nr. 1109725 nr. top. 7473/1/2/a Braşov, deţinut de S.C. ACTIVA CONSTRUCŢII S.A. Braşov, conform Certificatului de Urbanism nr. 2625/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.