Hotărârea nr. 128/2015

Documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj”, aprobat prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., iniţiator S.C. Ringhiopol S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  128

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj”, aprobat prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L. nr.  574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., iniţiator S.C. Ringhiopol S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 24.510/2015, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş – Triaj”, aprobat prin H.C.L. nr. 979/2008, prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov,  str. Hărmanului f.n.”,iniţiator S.C. Ringhiopol S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective” zona Timiş - Triaj, aprobat prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L.  nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n.”, având ca iniţiator pe S.C. Ringhiopol SRL, întocmită de către S.C. Proarh S.R.L.

 

Art. 2. Până la faza de aprobare, documentaţia P.U.Z. va fi completată cu toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3473 din 30.12.2014.

 

Art. 3. Hotărârea intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.