Hotărârea nr. 127/2015

Documentaţia „P.U.Z. Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 127

din data de  31  martie  2015

 

 

 

 

Privind: documentaţia „P.U.Z. Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 22.228/2015, prin care s-a propus analizarea şi avizarea documentaţiei „P.U.Z. Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia „P.U.Z. Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov şi întocmită de către S.C. Global Proiect S.R.L. Braşov.

 

Art. 2. Până la faza de aprobare, documentaţia P.U.Z. va fi completată cu toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 581/2014.

 

                  Art. 3. Hotărârea intră în vigoare după finalizarea procedurii de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, conform Ordinului nr. 2701/2010.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.