Hotărârea nr. 123/2015

Avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov) str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori DUICU MARIAN SEBASTIAN şi DUICU ALINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 123

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov) str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori DUICU MARIAN SEBASTIAN şi DUICU ALINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 20.918/2015, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. .Braşov ) str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b, art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov),   str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina, întocmită de S.C. Studio LPBA S.R.L. Braşov, arh. Paul Lazăr.

 

 

Art. 2. Pentru subzona ZB2, valoarea CUT va fi limitată la CUT max.= 4 (cu excepţia subzonei ZB2 - locuinţe colective, din P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 702 din 29.09.2008).

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.