Hotărârea nr. 122/2015

Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism.

 

HOTĂRÂREA Nr. 122

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului  şi urbanism;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 23.061/2015 prin care s-a propus analizarea şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism;

Având în vedere prevederile art. 37, alin. 1 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.