Hotărârea nr. 121/2015

Modificarea H.C.L. nr. 181 din 30.03.2009, republicată, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  121

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 181 din 30.03.2009, republicată, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 23.065/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 181 din 30.03.2009 republicată, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile art. 37, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 30 martie 2009, prin care a fost aprobată constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

1. Dl. George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov - preşedintele comisiei,

2. Dl. Ciprian Bucur, Viceprimar - membru;

3. D-na Alexandrina Durbacă, Viceprimar - membru;

4. Dl. Nicolae Paraschiv, Secretarul Municipiului Braşov - membru;

5. D-na Marilena Manolache, Arhitect Şef Municipiul Braşov - membru,

6. D-na Maria Dumitrescu, Şef Serviciu Autorizări în Construcţii - membru;

7. Dl Gheorghe Neculoiu, Şef Serviciu Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane - membru;

8. Dl. Mugur Loga, Şef Serviciu Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial - membru;

9. Dl. Attila Radnoti, Director executiv al Direcţiei Tehnice - membru;

10. D-ra Liliana Horga, Director executiv al Direcţiei Tehnice - membru;

11. D-na Georgeta Souca, Şef Serviciu Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar - membru;

12. Dl. Răzvan Dracea, reprezentant Ordinului Arhitecţilor - Filiala Braşov - membru;

13. Dl. Bogdan Cristescu, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor - Filiala Braşov, - membru;

14. Dl. Lucian Ionescu, reprezentant al Comisiei 1 a Consiliului Local - membru;

15. Dl. Mihai Tarbă, reprezentant al Comisiei 2 a Consiliului Local - membru;

16. Dl. Adrian Oprică, reprezentant al Comisiei 5 a Consiliului Local - membru;

17. D-na Daniela Martin, consilier - secretar.”

 

Art. 2. Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu Regulamentul de funcţionare al Comisiei, care este aprobat prin hotărâre de consiliu local.

 

 

 

Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 ÷ art. 12 din Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 30 martie 2009, se abrogă.

 

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 30 martie 2009 prin care s-a aprobat constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov astfel modificată se va republica.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, persoanele, compartimentele şi instituţiile nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  181  din data de  30  martie  2009

Republicată conform H.C.L. nr. 333 din 19 iulie 2012 şi conform

H.C.L. nr. 121 din dat de 31 martie 2015

 

 

 

Privind: constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din  cadrul Primăriei Municipiului Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 22.232/2009, prin care se propune constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

1. Dl. George Scripcaru, Primarul Municipiului Braşov - preşedintele comisiei,

2. Dl. Ciprian Bucur, Viceprimar - membru;

3. D-na Alexandrina Durbacă, Viceprimar - membru;

4. Dl. Nicolae Paraschiv, Secretarul Municipiului Braşov - membru;

5. D-na Marilena Manolache, Arhitect Şef Municipiul Braşov - membru,

6. D-na Maria Dumitrescu, Şef Serviciu Autorizări în Construcţii - membru;

7. Dl. Gheorghe Neculoiu, Şef Serviciu Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane - membru;

8. Dl. Mugur Loga, Şef Serviciu Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial - membru;

9. Dl. Attila Radnoti, Director executiv al Direcţiei Tehnice - membru;

10. D-ra Liliana Horga, Director executiv al Direcţiei Tehnice - membru;

11. D-na Georgeta Souca, Şef Serviciu Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar - membru;

12. Dl. Răzvan Dracea, reprezentant Ordinului Arhitecţilor - Filiala Braşov - membru;

13. Dl. Bogdan Cristescu, reprezentant al Ordinului Arhitecţilor - Filiala Braşov, - membru;

14. Dl. Lucian Ionescu, reprezentant al Comisiei 1 a Consiliului Local - membru;

15. Dl. Mihai Tarbă, reprezentant al Comisiei 2 a Consiliului Local - membru;

16. Dl. Adrian Oprică, reprezentant al Comisiei 5 a Consiliului Local - membru;

17. D-na Daniela Martin, consilier - secretar.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, persoanele nominalizate, compartimentele şi instituţiile nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.