Hotărârea nr. 119/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 585 din 27.11.2014 prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  119

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 585 din 27.11.2014 prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local  de călători în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 21.739 din 19.03.2015, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 585 din 27.11.2014, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

Văzând adresa Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 2432 din 02.03.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 16.659 din 2.03.2015 prin care se solicită modificarea şi completarea Planului de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. c şi art. 18, alin. 1, lit. d din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 9 din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Cap. 4, pct. 4.6 din Contractul nr. 68269 din 04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 585 din 27 noiembrie 2014, prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov după cum urmează:

1. Se modifică poziţia 2 din Anexa ,,Detalii despre trasee - AUTOBUZE”, în sensul extinderii traseului Liniei 2 (Livada Poştei - Rulmentul) pe Str. Zaharia Stancu şi a introducerii pe traseu a staţiilor „Zaharia Stancu”, „Auchan Coresi” şi „Cineplex Coresi”;

2. Se modifică poziţia 7 din Anexa ,,Detalii despre trasee - AUTOBUZE”, în sensul extinderii traseului Liniei 9 (Stadionul Municipal - Rulmentul) pe Str. Zaharia Stancu şi a introducerii pe traseu a staţiilor „Zaharia Stancu” , „Auchan Coresi” şi „Cineplex Coresi”;

3. Se elimină poziţia 27 (Linia 100) din Anexa ,,Detalii despre trasee - AUTOBUZE”;

4. Se modifică poziţia 7 din Anexa ,,Detalii despre trasee - AUTOBUZE de mică capacitate”, în sensul devierii traseului Liniei 45 pe la Timiş-Triaj [Triaj - Gara Braşov];

5. Se modifică poziţia 3 din Anexa ,,Detalii despre trasee - TROLEIBUZE”, prin introducerea pe traseul Liniei 7 (Roman - Rulmentul) a staţiei „Zaharia Stancu” pe ambele sensuri de circulaţie;

6. Se modifică poziţia 4 din Anexa ,,Detalii despre trasee - TROLEIBUZE”, prin introducerea pe traseul Liniei 8 (Saturn - Rulmentul) a staţiei „Zaharia Stancu” pe ambele sensuri de circulaţie;

7. Se modifică poziţia 6 din Anexa ,,Detalii despre trasee - TROLEIBUZE”, prin introducerea pe traseul Liniei 11 (Triaj - Rulmentul) a staţiei „Zaharia Stancu” pe ambele sensuri de circulaţie;

8. Se modifică poziţia 7 din Anexa ,,Detalii despre trasee - TROLEIBUZE”, prin introducerea pe traseul Liniei 30 (Valea Cetăţii - Rulmentul) a staţiei „Zaharia Stancu” pe ambele sensuri de circulaţie;

9. Se adaugă Anexa 2.8 - „Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget propuse pe anul 2015”;

10. Se actualizează datele privind valabilitatea Copiilor Conforme din Anexa 2.9.

 

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Planului de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 585 din 27.11.2014 rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 585 din 27.11.2014 prin care s-a aprobat Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

  

 

HOTĂRÂREA Nr.  585 din data de  27 noiembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 119 din data de 31 martie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public  local de călători în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 97.201 din 19.11.2014, prin care se înaintează spre analiză Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. c şi art. 18, alin. 1, lit. d din Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 4 lit. c şi lit. e din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; prevederile cap. 4, pct. 4.3 din Contractul nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.