Hotărârea nr. 118/2015

Desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 118

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 18.904/2015, prin care s-a propus aprobarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al  Municipiului Braşov;

Având în vedere amendamentul Comisiei nr. 1 formulat în cadrul şedinţei comisiilor de specialitate, respectiv, la titlul hotărârii se va adăuga sintagma „sau care sunt concesionate”;

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 72, alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al Municipiului Braşov în următoarea componenţă:

1. MĂRĂŞESCU ISABELLA - Şef Serviciu Achiziţii Publice - Preşedintele comisiei

2. IONESCU LUCIAN - Consilier local

3. DURBACĂ ADINA ALEXANDRINA - Consilier local

4. SÂRGHIE OVIDIU - Consilier local

5. RADNOTI ATTILA - Director Executiv - Direcţia Tehnică

6. MAVRODIN VALERIA - Şef Serviciu Contencios

7. DENEŞ MARIA - Inspector Serviciul Amenajare  Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei

8. GODRI ANNA MARIA - Consilier - Serviciul Achiziţii Publice

9. RADU CLAUDIA - Şef Serviciu Contabilitate

10. CORSATEA ADINA - Consilier - Serviciul Achiziţii Publice

11. TORPAN CRISTINA - Inspector - Compartiment Transport şi Monitorizare

 

  

Art. 2. În cazul în care unul din membrii titulari ai comisiei nu are posibilitatea, din motive obiective, să-şi îndeplinească atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare, aceştia vor fi înlocuiţi cu membrii de rezervă după cum urmează:

1. D-ra Mărăşescu Isabella - Preşedintele Comisiei cu d–na Petcu Marilena

2. D-na Durbacă Adina Alexandrina cu d-nul Oprică Adrian

3. D-nul.Lucian Ionescu  cu d-nul Mara Iulian

4. D-nul Sârghie Ovidiu cu d-nul Macedonschi Cristian

5. D-nul Radnoti  Attila cu d-na Liliana Horga

6. D-na Mavrodin Valeria cu d-na Pitiş Paula

7. D-ra Adina Corsatea cu d-na Dudu Alice

8. D-na Torpan Cristina cu d-na Aura Marin

9. D-na Radu Claudia cu d-na Tudorache Marilena

10. D-na Godri Anna Maria cu d-na Giugiuc Nicoleta

11. D-na Deneş Maria cu d-na Stan Victoria.

 

 

Art. 3. Atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al Municipiului Braşov sunt cele prevăzute de art. 32, alin. 1, din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.