Hotărârea nr. 117/2015

Aprobarea Caietului de sarcini şi a contractului cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  117

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Caietului de sarcini şi a contractului cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă  sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 23.956/2015, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea Caietului de sarcini şi a contractului cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al  municipiului Braşov;

           Având în vedere prevederile stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând şi prevederile H.C.L nr. 251/2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov şi ale H.C.L nr. 927/2006, republicată, privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în municipiul Braşov;

Luând în consideraţie Studiul de fundamentare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov executat de S.C Veltona S.R.L. - Timişoara volumul I şi II, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu numărul 19.194/2015 ;

Având în vedere amendamentul Comisiei nr. 1 formulat în cadrul şedinţei comisiilor de specialitate, respectiv, la titlul hotărârii se va adăuga sintagma „sau care sunt concesionate”;

De asemenea, analizând Caietul de sarcini şi contractul - cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, d, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.