Hotărârea nr. 116/2015

Aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 116

din data de  31  martie  2015

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a  parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 21.734/2015, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov;

Având în vedere art. 8, alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile H.C.L nr. 251/2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov şi ale H.C.L nr. 927/2006, republicată, privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în municipiul Braşov;

Luând în consideraţie Studiul de fundamentare pentru delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al municipiului Braşov executat de S.C. Veltona S.R.L. - Timişoara volumul I şi II, înregistrat la Primăria Municipiului Braşov cu numărul 19.194/2015;

Constatând că la proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractelor de delegare a gestiunii comisia de specialitate nr. 1 a formulat amendamentul conform căruia la titlul hotărârii să se adauge sintagma „sau care sunt concesionate”, amendament care este aplicabil şi prezentei hotărâri;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, d, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare referitor la delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plată, cu excepţia celor de reşedinţă sau care sunt concesionate de pe domeniul public al Municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.