Hotărârea nr. 115/2015

Darea în folosinţă gratuită către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) a unor spaţii situate în Braşov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7.

 

HOTĂRÂREA Nr. 115

din data de  31  martie  2015

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) a unor spaţii situate în Braşov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrativ din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 21.700 din 18.03.2015, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) a unor spaţii situate în Braşov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bloc C 7;

Văzând statutul şi actul constitutiv al Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) prin care aceasta este asociaţie de dezvoltare intercomunitară a cărei activitate este desfăşurarea de proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.) a camerelor nr 101, 102, 103, 201, 202 şi 203, din Bloc C 7 Centrul Civic, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Braşov, judeţul Braşov.

 

Art. 2. Cheltuielile privind plata utilităţilor, întreţinerea (asociaţia de proprietari) şi cu reparaţiile necesare reabilitării spaţiului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (A.D.D.J.B.), în baza unui protocol încheiat între părţi.

 

Art. 3. Predarea spaţiului ce face obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între părţi.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.