Hotărârea nr. 114/2015

Darea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Scrimă a unui spaţiu la Sala Sporturilor D.P. Colibaşi pentru desfăşurarea activităţii sportive.

 

HOTĂRÂREA Nr. 114

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Scrimă a unui spaţiu la Sala Sporturilor D.P. Colibaşi pentru desfăşurarea activităţii sportive;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 23.256/2015, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Scrimă a unui spaţiu la Sala Sporturilor D.P. Colibaşi pentru desfăşurarea activităţii sportive;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, art. 3 şi art. 12, alin. 2 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont şi de prevederile H.C.L. nr. 112/2007 privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată, H.C.L. nr. 200/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită până la data de 31.12.2015 către Federaţia Română de Scrimă, a unui spaţiu la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaşi Braşov, identificat conform anexei, pentru desfăşurarea activităţii sportive.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Sport şi Tineret Braşov şi Federaţia Română de Scrimă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.