Hotărârea nr. 113/2015

Asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Viaţa Fără Violenţă.

 

HOTĂRÂREA Nr.  113

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Viaţa Fără Violenţă;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrată cu nr. 24.693 din 30.03.2015 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu Asociaţia Viaţa Fără Violenţă în vederea desfăşurării la Braşov a proiectului “Viaţa fără violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Viaţa Fără Violenţă înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 23.471 din 25.03.2015;

Văzând şi prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Asociaţia Viaţa Fără Violenţă în vederea desfăşurării la Braşov a proiectului “Viaţa fără violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”.

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 8.100 lei din bugetul local al municipiului Braşov, pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării proiectului “Viaţa fără violenţă privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli”, conform devizului ataşat.

 

Art. 3. Se aprobă modelul de contract de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul Braşov şi Asociaţia Viaţa Fără Violenţă, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.