Hotărârea nr. 112/2015

Modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 112

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 21.766/2015, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007, Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul Muncii, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, văzând şi prevederile O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, republicată, după cum urmează:

a) Transformarea postului de regizor tehnic grad II în regizor tehnic grad I.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, rămân valabile.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local 202 din 31 mai 2013, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “ Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  202  din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 303/2013; H.C.L. nr. 64/2014; H.C.L. nr. 315/2014; H.C.L. nr. 495/2014 şi

conform H.C.L. nr. 112 din data de 31 martie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului “Sică  Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 35.771/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 19/2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Legii nr. 283 din 14.12.2011, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 273/2004, privind finanţele publice locale; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “ Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.