Hotărârea nr. 111/2015

Modificarea H.C.L. nr. 43/2013 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  111

din data de  31  martie  2015

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 43/2013 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu  localităţi din Zona Metropolitană în  vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate sub nr. 20.494 din 16.03.2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 43/2013, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov;

Luând în consideraţie Hotărârea nr. 2 din 22.01.2015 a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov privind aprobarea creşterii cuantumului cotizaţiilor membrilor asociaţiei pentru anul 2015;

Văzând şi prevederile art. 7, lit. a din Statutul Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov conform căruia una din sursele de venit ale asociaţiei provine din „cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre”;

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, art. 7, alin. 1, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi care să aibă următorul cuprins:

„Se aprobă plata cotizaţiei datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, în valoare de 2.500 lei/trimestru începând cu anul 2015”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 43 din 25 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25 ianuarie 2013, prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov astfel modificată va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 43  din data de  25 ianuarie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 111 din data de 31 martie 2015

 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană Braşov în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă  a Transportului Public Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25 ianuarie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 5.656 din 23.01.2013, prin care propunem aprobarea Asocierii Municipiului Braşov cu localităţi din Zona Metropolitană Braşov, în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 11, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu alte localităţi din Zona Metropolitană Braşov în vederea constituirii Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, persoană juridică de drept român înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 855/2008, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

 

 

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta  hotărâre şi Statutul Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov în forma prevăzută în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov va avea sediul în România, Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 8 , camera 212, judeţul Braşov.

 

 

Art. 4. Se aprobă participarea la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 250 lei.

 

 

Art. 5. Se aprobă plata cotizaţiei datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, în valoare de 2.500 lei/trimestru începând cu anul 2015.

 

 

Art. 6. Se împuterniceşte Domnul George Scripcaru, primar al Municipiului Braşov, cetăţean român cu domiciliul în Municipiul Braşov, Str. Ceahlău nr. 29 B, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 464351, CNP 1660903272653, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov anexate la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.