Hotărârea nr. 110/2015

Modificarea H.C.L. nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, cu sediul în Sibiu, str. Dorului, nr. 19.

HOTĂRÂREA Nr.  110

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, cu sediul în  Sibiu, str. Dorului, nr. 19;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 20.501 din 16.03.2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, cu sediul în Sibiu, str. Dorului, nr. 19;

Luând în consideraţie Hotărârea nr. 10 din 10.04.2014 a Asociaţiei „Oraşe Energie România” privind aprobarea creşterii cuantumului cotizaţiilor membrilor Asociaţiei „Oraşe Energie România” pentru anul 2015;

Văzând şi prevederile art. 5, paragraful 4 din Statutul Asociaţiei „Oraşe Energie România” conform căruia „membrii activi contribuie la funcţionarea Asociaţiei prin vărsarea unei cotizaţii anuale al cărei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală”;

Constatând ca prin H.C.L. nr. 362 din 25.06.2010 s-a aprobat plata cotizaţiei anuale majorate pentru membrii Asociaţiei „Oraşe Energie România” începând cu anul 2010 fără a se modifica în mod corespunzător şi art. 2 din H.C.L. nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”;

Având în vedere şi prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, art. 7, alin. 1, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România” care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă plata cotizaţiei anuale datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al Asociaţiei „Oraşe Energie România” în valoare de 4.000 lei/an începând cu anul 2015”.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea obiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, cu sediul în Sibiu, str. Dorului, nr. 19, în sensul eliminării din conţinutul lui a sintagmei „cu sediul în Sibiu,            str. Dorului, nr. 19”.

 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea temeiului juridic al Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România” care va avea următorul cuprins:

„În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, art. 7, alin. 1, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, rămân neschimbate.

 

 

Art. 5. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 25.06.2010 se abrogă.

 

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din  29.10.2001 prin care s-a aprobat aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia „Oraşe Energie România”, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

    

 

HOTĂRÂREA Nr.  344 din data de  29 octombrie 2001

Republicată conform H.C.L. nr.  110 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

OBIECT: aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia "Oraşe Energie în România";

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 octombrie 2001,

             Analizând referatul nr. T 30.776 din 19 septembrie 2001 al Direcţiei Gospodărire Oraş - Serviciul Servicii Publice Municipale, privind aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia "Oraşe Energie în România",

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, art. 7, alin. 1, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Braşov la Asociaţia "Oraşe Energie în România".

 

 

Art. 2. Se aprobă plata cotizaţiei anuale datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al Asociaţiei „Oraşe Energie România” în valoare de 4.000 lei/an începând cu anul 2015.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.