Hotărârea nr. 109/2015

Organizarea la Braşov, în 19 aprilie 2015, a „Sărbătorii Junilor”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  109

din data de  31  martie   2015

 

 

 

Privind: organizarea la Braşov, în 19 aprilie 2015, a „Sărbătorii Junilor”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive a Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 19.181 din data de 11.03.2015 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus organizarea la Braşov, în 19 aprilie 2015, a „Sărbătorii Junilor”;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 17 - 19 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a, f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea la Braşov, pe data 19 aprilie 2015, a „Sărbătorii Junilor”.

 

 

Art. 2. Se aprobă susţinerea financiară din bugetul local al Municipiului Braşov a acestui eveniment cu suma de 105.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor legate de închirierea cailor, pentru plata prestaţiei fanfarei care va însoţi grupurile de Juni şi a altor cheltuieli conexe , pentru cele 7 grupuri de Juni.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.