Hotărârea nr. 107/2015

Completarea H.C.L. nr. 434 din 29.08.2014, privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 107

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 434 din 29.08.2014, privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31  martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 19.880/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 434 din 29.08.2014, privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

Văzând Nota de fundamentare întocmită de compartimentul economic privind necesitatea şi cuantumul taxei pentru prestarea serviciului de plimbare cu ponei pentru copii, înregistrată sub nr. 612 din 05.03.2015,

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, lit. a, art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr. 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale, precum şi art. 5, pct. b din Legea nr. 191/2002, privind grădinile zoologice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 29 august 2014, privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov, în sensul includerii unei noi prevederi cu următorul conţinut:

“Taxă plimbare cu ponei, pentru copii               - 10 lei/copil/ 15 minute”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 29 august 2014 privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 29 august 2014, privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 434 din data de  29  august  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 107 din data de 31 martie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Grădinii Zoologice Braşov, înregistrate cu nr. 70.143/2014, prin care s-a propus aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, pct. 55, art. 5, alin. 1, lit. a, art. 16, alin. 2, art. 67, alin. 1, lit. b din Legea nr. 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale, precum şi Legea nr. 191/2002, privind grădinile zoologice;

Văzând şi prevederile art. 22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grădinii Zoologice Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 324 din 29.05.2006;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă taxele de intrare pentru vizitarea Grădinii Zoologice Braşov după cum urmează :

- bilet intrare - copii, elevi, studenţi                                                  -   5 lei

- bilete intrare - adulţi                                                                           - 10 lei

- bilete intrare - grupuri organizate - copii                                      -   4 lei

- bilete intrare - grupuri organizate - adulţi                                    -   8 lei

- Taxă plimbare cu ponei, pentru copii                    - 10 lei/copil/ 15 minute

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 7 martie 2011, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Grădina Zoologică Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.