Hotărârea nr. 106/2015

Aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Ciucaş, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov.

  

HOTĂRÂREA Nr.  106

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Ciucaş, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 24.489/2015, prin care s-a solicitat aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a trupului de păşune Ciucaş, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014 şi a H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului MADR nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; Hotărârii Consiliului Local nr. 587 din 24 septembrie 2010, privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov, situate pe raza Municipiului Săcele;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă preţul de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a trupului de păşune Ciucaş, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, în cuantum de 220 lei//ha/an.

 

Art. 2. Perioada de închiriere a trupului de păşune Ciucaş este de 7 ani.

 

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini ce va sta la baza ofertelor prezentate la licitaţia publică deschisă pentru închirierea trupului de păşune Ciucaş, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.