Hotărârea nr. 105/2015

Aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov».

 

HOTĂRÂREA Nr.  105

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în  Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 21.656/2015, prin care s-a propus aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 15 din 12 martie 2015, privind aprobarea modificării Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov, corelat cu implementarea sistemului automat de taxare;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 97/1999, republicată şi modificată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi transport pe căile navigabile interioare, prevederile H.C.L. nr. 13/2013, republicată; prevederile H.C.L. nr. 284 din 15 mai 2006, precum şi prevederile H.C.L. nr. 315 din 29 mai 2006; prevederile art. 16, alin. (1) şi art. 17, alin. (1), lit. (m) şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007, modificată, a serviciilor de transport public local

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Planul tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov” conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aplicabil începând cu data de 1 noiembrie 2015.

 

Art. 2. Începând cu data de 1 noiembrie 2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 28.09.2013, se revocă.

 

Art. 3. Începând cu data de 1 iulie 2015 valabilitatea călătoriei pe baza de bilet va fi de 50 (cincizeci) de minute de la validare, timp în care călătorul va putea să schimbe vehicule sau linii, să se transbordeze în orice staţie şi să folosească orice mijloc de transport care aparţine de R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.